Maling Aral at ang Tunay na Kayamanan

Kung ang sinuma’y nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Jesu-Cristo, at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang nauunawaang anuman; at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol  sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang-puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman; ngunit kung tayo’y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais na yumaman ay nahuhulog sa tukso, at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang  pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi at ugat ng lahat ng uri ng kasamaan; na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan.  I KAY TIMOTEO 6;3-10

Amianan Balita Ngayon