Plano manen a dam iti Chico River, sinupalpalan ti CPA

Apr 22, 2017

SIUDAD TI TABUK – Supsupiaten dagiti umili ti gandat manen a panagsubli dagiti kampanya ti gobyerno iti panangipatakder iti hydro-power project dam iti Karayan Chico, Tanudan, Pasil ken Saltan.
Naibingay dagiti update ti agdama a kasasaad iti naangay a miting ti Cordillera Peoples’ Alliance Kalinga Chapter idi Marso 11, 2017.
Adda ti lima a proposal a dam a madama a maiyar-aramid ken limed nga aktibidades dagiti kumpanya ti dam. Segun iti maysa nga elder ti Barangay Dupag iti Tabuk, ti agdama a kasasaad ti tallo a plano a dam: iti Brgy. Lucog nga agpartuat iti 52 megawatts (MW) a proyekto ti Karayan Hydro Power Corporation; iti Sabangan, Dupag 37MW iti Karayan Tanudan; 17MW iti baet ti Tomiangan ken Cagaluan iti Karayan Pasil. Amin dagitoy ket plano ti higante a kumpanya a San Lorenzo Ruiz and Builders Group (SLRB) ken ti lokal a kakumplotna a grupo ti Kalinga Hydro Inc. (KHI) ken sumagmamano nga indibidwal. Dagitoy ti mangisaysayangkat kadagiti survey ken drilling test iti proposed site manipud idi Nobiembre 2016. Adda met nalimed a panakitungtongda iti umili ken iti asembleya ti komunidad a nagrugi idi Pebrero 9, 2017 kadagiti direkta a maapektaran iti Bagumbayan, Naneng ken Lucog.
Segun iti umili ti Brgy. Lucog, Tabuk, adda sumagmamano nga indibidwal ti al-allukuyen ti tauhan ti National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Kalinga ken nagbalin a pannakaboses ti kumpanya tapno mapalubosan ti kumpanya nga isayangkat ti drilling test. Ti tauhan ti NCIP ket kailian mismo ti apektado nga indigenous cultural communities (ICC) ti tribu a Naneng, isu a napilitan dagitoy a nangipalubos iti drilling.
Naisayangkat ti drilling test iti batog ti Brgy. Lucog ken Sitio Balatoc nga awan ti nalawag a pammalubos manipud kadagiti maseknan nga umili. Segun iti Section 24 ti NCIP Administrative Order 3 Series of 2012, (Indigenous People’s Rights Act wenno Republic Act 8371), kasapulan ti pammalubos ti umili/ICC ti aniaman a panag-survey a paset ti proyekto wenno aniaman a feasibility study nga isayangkat, kas proseso ti free prior and informed consent (FPIC).
Kabayatan ti drilling, nagprotesta dagiti umili a kontra iti proyekto. Gapu iti umad-adu a riri dagiti umili, nangiyulog iti summon ti Sanguniang Panlalawigan (SP) para iti NCIP Kalinga. Idi Marso 14, 2017 a ti session ti SP, nagpalawag ni Naty Sugguiyao, NCIP Kalinga provincial director. Kinuna ni Sugguiyao nga awan ti biang ti NCIP iti feasibility study dagiti proyekto, tumultulongda laeng kano iti pasilitasyon.
“Nakakaskas-ang iti rikna a ti maysa a kangrunaan nga ahensya a sumango koma iti FPIC ket saan a nangipatungpal iti rebbengenda, mangipalpalubos pay ketdi iti kumpanya a sumrek nga awan ti pammalubos ti umili,” kinuna ti maysa nga agdengdengngeg iti mensahe ti NCIP provincial office.
Dagiti umili ti Taloctoc iti Tanudan ket napinget met a mangsupsupiat iti plano manen a mangipasdek iti hydro-power project iti asidegda a paset ti Karayan Tanudan kas ti naammuan a plano iti Sabangan, Dupag. Dayta ket takder pay laeng dagiti immuna nga henerasyon a saan a mabalin a punasen ti agdama nga henerasyon, segun iti Timpuyog ti Mannalon ti Taloctoc (TMT).
Idi met laeng Marso 7, 2017, impadamag ti Indigenous Farmers Association of Guinaang, Pasil, Inc. (IFAGPI) a manipud maudi a quarter ti 2016 ket addan ti drilling equipment ken drilling activities ti FF Cruz iti karayan a batog ti Dangtalan, Pasil. Segun iti damag ket ti FF Cruz ti nangabak iti bidding ken saan a naammuan ti umili daytoy a plano a dam iti Karayan Pasil no saanda a nakita ti maiyar-aramid a drilling.
Marso 26, 2017, naipadamag manen ti panag-drilling iti Karayan Saltan nga asideg ti Gawaan, Balbalan, Kalinga. Ti Philippine National Oil Company ti maipagpagarup a kumpanya a mangiyar-aramid iti drilling ngem adda met laeng ti damag a nailako ti proyekto iti sabali a kumpanya.
Iti geothermal a plano iti paset ti Pasil ken Tinglayan, adda dagiti iyar-aramid ti kumpanya ti Chevron nga awan ti pammalubos ti umili ken dagiti tribu iti Pasil ken Tinglayan.
Dagitoy a sekreto a panagserrek ken aktibidades dagiti kumpanya ti dam ken geothermal babaen kadagiti lokal a babaonenda ket pakadanagan dagiti maseknan nga umili. CPA/TMK Kalinga / ABN

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest