Wayawaya, marikna iti panagkaykaysa – Gob. Pacoy

Jun 18, 2017

SIUDAD TI SAN  FERNANDO, LA UNION  – “Mariknak iti wayawaya babaen iti panagkaykaysa dagiti ili ken siudad ti La Union agraman dagiti probinsia a mangbukbukel iti pagilian.” 
Datoy iti inyunay-unay ni Gobernador Francisco Emmanuel “Pacoy” R. Ortega III iti bitlana para iti panagrambak iti Probinsial a Gobierno ti La Union (PGLU) ken City Government of San Fernando (CGSF) para iti maika-119 nga independensia ti pagilian a Pilipinas a naisayangkat idi Hunio 12, 2017 iti sangu ti San Fernando City Hall.
Innayonna a panagkaykaysa pay laeng iti kapigsaan a wayat iti La Union tapnu sumayaat ti panagbiag. Addaan iti tema a “Kalayaan 2017: Pagbabagong Sama-Samang Balikatin,” inawis ni Pacoy ti publiko nga utubenda ti kinapateg iti independensia tapno maamirisda dagiti anyaman a manglalaped iti panagtaginayon iti panagkaykaysa ken panagbaliw.  Kinunana pay a ti Transformative Governance ti kasayaatan a dalan para iti panagbaliw. Kasapulan a saan nga agsardeng dagiti gannuat ti development stakeholders gapu iti anyaman a nam-ay a nannanamen tatta iti probinsia.
Kas pinagbigbig iti liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, inyebkasna a kasapulan nga iwayat dagiti barangay, ili, siudad ken probinsia iti direksionda nga agturong iti panagbaliw iti entero a pagilian. Inawisna dagiti nakirambak a kameng iti PGLU, CGSF, Philippine National Police (PNP), Philippine Navy (PN), Philippine Coast Guard (PCG), Bureau of Fire Protection (BFP), Association of Regional Executives (AREX), Mason ken DeMolay a sangkamaysada nga agbiag, agarapaap ken aggunay tapnu tumayok manen iti Pilipinas. Iti panagmaymayasa dagiti gameng iti amin nga agay-ayat ti La Union ket mangiduron iti sangkapada a pannakaiwaras iti gundaway para iti nasayaat a biag para iti amin. 
Inyebkas met ni Mayor Hermenegildo A. Gualberto iti ragsakna gapu iti aktibo a partisipasion dagiti ubbing iti nasao a programa.  Kinunana a dagiti agtutubo ti agsagsagrap kadagiti inlaban dagiti appotayo.  Iti kinaaddada ti pammaneknek iti panangipategda kadagiti sakripisio dagiti appotayo a nagbuis iti biagda para iti independensia. 
Kinablaawanna pay dagiti pulis ken militar nga imay nakirambak. Inbagana nga uray awanda iti siudad ti Marawi a makigubgubat, banwarda latta a makuna babaen ti panagtaginayonda iti urnos ken talna iti siudad ken probinsia.
Dagiti dadduma pay a paset iti nasao a programa ket pakaibilangan ti panangipaay iti balangat ken 21 gun salute iti batonlagipda Dr. Jose P. Rizal ken House Speaker Pro-Tempore Francisco Isabelo L. Ortega; Ecumenical Prayer; Balcony Flag Waiving; ken panangiparang iti plano para iti baro a San Fernando City Plaza. ISRAEL O. RUDIO, PITO-LU / ABN

RELATED POSTS

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa...

LATEST NEWS

BAGUIO TOURIST ARRIVAL UMABOT SA 1.2 MILLION NGAYONG TAON

LUNGSOD NG BAGUIO – Tinatayang umabot na sa 1.2 milyong o’ 150,000 kada-buwan ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Summer Capital mula noong Marso hanggang buwan ng Nobyembre ngayon taon. Iniulat ni Supervising City Tourism Officer Engr Aloysius Mapalo, na ang...

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two year’s due to the COVID-19 Disease. Mayor Benjamin B. Magalong led the Switching of the Christmas Tree with Congressman Mark Go,...

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

Philippine Airline company gears up to reopen its regular flight from Baguio City to Cebu on December 16, 2022 . Starting with Four Flight per Week, the pioneer PAL service links the City of Pines with the commercial heart of Visayas Region for the first time. In...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa manhunt operation ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinaniniwalaang nagtatago sa iba’t ibang barangay sa lungsod...

BAGUIO OPENS YULITIDE WITH MAMMOTH CROWDS

BAGUIO CITY - Crowds gathered in a post pandemic show of lights and sound which officially opened the Yuletide in the City of Pines. Hundreds lined the city’s main thoroughfares Thursday evening to witness the symbolic lighting of the city Christmas tree which kicked...

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest