‘Zero’ ti kaso ti rabis iti Ilocos Norte iti uppat a tawen

Nov 10, 2018

SIUDAD TI SAN FERNANDO – Napagtalinaed ti lokal a gobierno iti Ilocos Norte ti “zero case” wenno kinaawan kaso ti rabis kadagiti tao a nakagat ti aso iti probinsia iti uneg ti nasurok nga uppat a tawen.
Iti rekord ti Department of Health (DOH) iti Rehion 1, nangrugi idi 2014 agingga iti Oktubre 2018 awan ti nailista a kaso ti rabis iti Ilocos Nore.
Gapu iti daytoy a report, siraragsak a kinuna ni Dr. Loida Valenzuela, agdama a provincial veterinarian iti Ilocos Norte, a naadalanen dagiti umili iti umiso a panagannad kontra iti pannakakagat ti aso.
Ngem dinawat ni Dr. Valenzuela ti naan-anay a suporta dagiti umili iti agtultuloy a kampania ti opisinada kontra ti rabis.
Ta ngamin, maobserbaranna nga adda dagiti umili a saanda a kayat nga ipabakuna ti “rabbies vaccine” dagiti tarakenda nga aso ken saanda nga iruam nga igalut dagitoy.
“Agbalintayo koma a responsable nga agtartaraken ti aso, masapul a mapabakunaan dagitoy nga aso; ken iruam nga igalut dagitoy tapno masalluadan ti mabalin a pannakakagat dagiti umili kangrunaanna dagiti bisita a pumaspasiar ditoy Ilocos Norte,” kinuna ni Valenzuela.
“Saan la a dayta, no nakagalut ti tarakentayo nga aso, maliklikantayo pay ti mabalin a pannaka-aksidente dagiti nakamotor nga agdalliasat kadagiti kalsada iti lugartayo,” innayunna.
Iti rekord ti polisia, adda sumagmamano nga aksidente ti motorsiklo a napaspasamak iti kallabes iti Ilocos Norte gapu iti panangliklik dagiti agmanmaneho kadagiti bulos nga aso iti kalsada.
Kabayatanna, impakaammo ni Valenzuela a mapan tumulong ti opisinada iti ili a Banna inton umay a lawas para ti panagbakuna ti “rabbies vaccine” kadagiti taraken nga aso dagiti umili.
Kiniddawna kadagiti katulonganda iti amin a munisipio iti Ilocos Norte nga ileppasda ti panagbakuna kadagiti aso sakbay nga agngudo ti tawen.
Impanamnamana nga adda nakasagana a suplay ti “rabies vaccine” iti opisinada.
Impakaammona pay kadagiti umili iti Ilocos Norte a mabalinda pay nga ipabakuna dagiti tarakenda a pusa. FREDDIE G. LAZARO, PIA-1 / ABN

RELATED POSTS

AMIANAN POLICE PATROL

2 Male minors arrested for possession of illegal drugs and airsoft guns Two minors involved in a commotion were arrested after they were...

HEARING AID

HEARING AID

DOH-Ilocos Region Chief of Local Health Support Division Jimuel S. Cardenas, hearing aid recipient -Ryan K. Palacay, Regional Director...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest