Ay pimpiman kayo met, naupay a namnama!

Oct 9, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabusan este malabsan kunami koma. No dakami met ditoy batugmi a langit, ti kayatyo a maamuan, sus maria kusina, saan a maawatan ti paniempo na. Agngalay manen ti bulan ti Oktobre ngem ania ngay daytoy a tiempona? Ditoy ayanmi kakayong agtodo latta no kayatna ket ay inayan pay, pakaalaan iti sakit ta kasta unay nga init na iti agsapa agingga iti aldaw ngem iti mumalemen kellaat nga ibayakabakna, ania pay ngay, sumabengkan no awan natugotmo a payong mo.

Opssss, ania ngay Kayong Angkuan, damagko a panggep mo ti agpailayon a barangay chairman ta ti ammom ket matuloy ita nga Oktobre ket nangrugi koma ti panagipila iti kandidatura idi petsa a singko. Ngem, sus maria kusina, maysa ka met kadagiti naim-ima ania ta dua laeng nga aldaw kalpasan a naipakaammo a mangrugin ti panagipila iti kandidatura iti petsa singko daytoy a bulan, pinirmaan met ni Presidente Digong ti maysa nga executive order a mangitantan iti Barangay elections iti daytoy koma nga Oktobre 23 ket maituloy inton umay a Mayo 2018. Isu nga ay, awan, kasta unay a nalpay ti abaga dagiti agpangpanggep a sumukat a kagawad kangrunaan dagiti agtagtagainep a Barangay Chairman. Tay kunada ngarud a “nga-nga!” Hahaaha, ay inayan pay iman, pimpiman kayo met, naupay a namnama kas iti daydiay agpangpanggep a sumukat ditoy numo a kas Chairman ti Barangay Nagbugsotan, hahahaha.

Wen Kakayong ko dita, talaga a kasta ti biag a kunada. Adu ti nakasarsaritak idiay ili a kasta unay pannakaupay da gapu iti dayta a damag. Ngem ti makuna mi, adu ti naupay, adu met dagiti maragsakan ta masilpuan ti panagtakemda ken panagawatda iti honorarium. Nga uray awan met maar-aramidanda wenno naaramidan da iti uppat a tawen ta idi napalabas nga Oktobre koma ngem naitantan manen. Ita naitantan ket inton umay a Mayo kanu manen. Asino dagiti maragsakan? Dagiti ngarud di mangnamnama a mangabak pay no adda koma eleksyon ken dagiti ag-graduar a kuanda ta naka-3 terms dan. Maikadua a naupay wenno nasakit ti nakemna? Kangrunaan dagiti kayatna ti ag-barangay chairman. Ay piman aya kunak manen…

Speaking kadagiti agdama ken mabalinna pay kumandidato, madanaganda ta saandan a namnama ti pannakaibotosda manen ta kasano, akinse-katapusan met laeng ti kaaddada wenno ipapanda idiay barangay hall. Ngem iti sabali a bangir, kadagiti adu’t nagapuananna ken nasayaat ti rekordna bayat ti panagtakemna, uray saandan nga agkampania Kayong ta segurado nga isuda met leng manen ti ilayon dagiti kabarangayanda. Ngem no dakami ti kayatyo a damagen, mas adu ti maitedna a pagsayaatan koma no natuloy tapno madistugawen dagiti barangay official a di pulos nag-function. Kas naibagbagamin iti kallabes, nga uray ulila la koma a baragay resolution ti naputar da para iti pagimbagan dagiti bumarangay, pulos nga awan. Puweee…panawen koman a masukatan dagitoy babaen iti panagpili kadagiti maiparbeng wenno maikari nga ag-official saan ket a dagiti laeng panggepda ket ti honorarium a maawatda ken pannakaawagda iti kagawad. Sus maria kusina, bari-bari, puwera an-annong, batu-bato sa langit ang tamaan bukol. Buwaaahaaa… mangrikna kayo met!

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak isu a baliwantayto manen, a. Opsss, aglisika man met iti pagnaak sika Atong, addaka manen a kunak, pasalsali ka a kanayon. Ania manen ti masapulmo aya? Makalag a numero? Sika met, kubrador ka idi kubrador ka pay laeng agingga ita. Ala man laengen, sige, kalagem man tay opisyal a sansanuong. Babayooo, tsuptsup muahmuahhh.

RELATED POSTS

KALAMIDAD KAKAMBAL NG TRAHEDYA

Di pa nakakalayo ang bagyong Karding, pumasok na naman ang isa pang sungit ng panahon sa dulong Luzon. Buti na lamang at pa-exit na habang...

IT IS WAR

A Regional Trial Court in Manila has just rendered a decision that the Communist Party of the Philippines and the New Peoples Army...

THE MAKING OF FESTIVAL

The gongs will sound anew for Tam awan Village for the 12th TamAwan International Arts Festival (TIAF) on October 5 to 9, 2022. Heritage,...

BAGONG MUKHA NG UMAGA

WALA NG PAGAGAM ang buong kamunduhan na papalapit na ang bagong umagang matagal ng hinihintay, ang tuluyang pagtuldok sa pandemyang lampas...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest