NASUROK 377K AGTUTUBO ITI ILOCOS NABAKUNAAN PARA ITI KAMURAS, RUBELLA KEN POLIO

Vigan, ILOCOS SUR

Nangipaay iti Department of Health Center for Health Development idiay Ilocos Region (DOH-CHD-1) iti bakuna para iti kamuras, rubella ken polio kadagiti 377,778 ubbing iti rehion agingga Mayo 17 wenno 61 porsiento iti target a 607,365. “We still have two more weeks to meet or even exceed our target and let us do our best to immunize all 0-59 months old. We will make sure that all
eligible children will be given protection and nobody will be left behind so they would grow up safe against diseases and healthy (Adda pay dua a lawas tapno maragpat wenno nalablabes pay iti target tayo ken aramiden tayo iti amin a kabaelan tayo a mabakunaan iti amin a 0-59 a bulan.

Siguraduen tayo nga amin a kualipikado nga agtutubo ket maikkan iti salaknib ken awan mabatbati
tapno dumakkelda a natalged kontra kadagiti sakit ket nasalun-atda),” kuna ni DOHCHD-1 director Paula Paz Sydiongco iti maysa a pagsasao idi Mierkoles. Impagarupna iti gapuanan iti agtultuloy a MeaslesRubella – Oral Polio Vaccine Supplemental Immunization Activity wenno iti “Chikiting
Ligtas 2023” a nangrugi idi Mayo 1 iti agtultuloy panagregget dagiti local government units a sapulen iti tunggal maysa a kualipikado nga ubbing kadagiti komunidad.

Imbaga ni Sydiongco nga uppat a munisipalidad ti Ilocos Sur iti nalab-awandan iti 95 porsiento ti target nga inkeddeng iti DOH a mangited proteksion manipud kadagiti mabalin a malapdan iti bakuna a sakit ken maliklikan iti aniaman a posible a panagraira dagiti kaskaso iti kamuras iti pagilian. Dagitoy iti munisipalidad ti Magsingal (113.01 percent), Santo Domingo (110,75 percent), Sa Ildefonso (96.52 percent) ken Santa (95.23 percent).

Kabayatann , indagadagna kadagiti amin a nagannak ken dagiti agayaywan iti 0-59 a bulan nga iyegda dagitoy iti vaccination centers tapno maatipa iti peggad dagiti komplikasion dagiti mabalin a malapdan ti bakuna a sakit ken iti panagrimsua manen iti panagraira. “We are also continuing with the house-to-house vaccination for those who cannot go to the health centers (Itultuloymi iti binalay-balay a panagbakuna para kadagiti saan makabael a mapan kadagiti health center),” innayonna. Iti immunization program ket agpatingga inton Mayo 3.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon