NTF-ELCAC NANGIBANGON ITI HEALTH CENTER, FARM-TO-MARKET ROADS IDIAY ILOCOS SUR

STA. LUCIA, Ilocos Sur

Babaen iti Support to Barangay Development Program (SBDP) iti National Task Force to End Local
Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), lima a nakompleto nga infrastructure project iti nayawat kadagiti agindeg ti Santa Lucia, Ilocos Sur kalpasan iti inagurasion daytoy idi Mayo 5.
Naipaayan iti maysa a dua kadsaaran a barangay health center bayat a dagiti barangay iti Suagayan ken Conconig East ket naibangonan iti dua a farmto-market road tunggal maysa.

Iti maysa nga interbiu, imbaga ni Dominador Agustin, Punong Barangay ti Buliclic, nga iti health center ket tumulong a mangited kadagiti agindeg iti nalaklaka a pannakagun-od iti panangtaripato iti salun-at nangnangruna kadagiti senior citizen a di makabael nga agbiahe a mapan iti maysa nga
ospital wenno klinika. “Kaniami ditoy Buliclic, dakkel a banag daytoy ta ngamin agitoy senior ditoy
narigat ngamin ag-biyahen a mapan didiay hospital iso a nag-paaramid nak for emergency health center,” kuna ni Agustin iti maysa nga interbiu.

Segun iti Department of the Interior and Local Government (DILG), aggatad iti health center iti PhP2-million. Tapno makompleto iti PhP4-million a nailatang tunggal barangay, imbaga ni
Agustin a kiniddawda iti pannakaipatakder iti maysa a water system gapo ta narigat para kadagiti residente a makagun-od iti umdas a natalged ken nadalus a danum iti inaldaw nangnangruna iti
panawen ti kalgaw. Nu man pay madama iti agduduma a proseso iti pannakaipatungpal ti proyekto,
mangnamnama ni Agustin a maited iti kiddawda ken maipaayanda iti natalged a suplay ti danum a
magunggonaan iti nasurok 500 nga agindeg ditoy.

Dinayaw ni Director Monico Batle iti NTF-ELCAC iti dedikasion ti local government unit ken dagiti opisial iti DILG ken staff para iti epektibo a pannakaipatungpal ladagiti proyekto “Nakakatuwa kasi nga of all the barangays nationwide, ito ang una nating iinaugurate sa Barangay Buliclic, Barangay Suagayan, at Barangay Conconig East. Iyong financial record ng Region 1 ay napakaganda. Sa lahat ng regions nationwide, Region 1 pa lang ang nakaka100% na disbursement rate, ibig sabihin ang pondo na nabigay sa Region 1 ay nagamit lahat para ma-implement mga proyekto,” kuna ni Batle.

Sadiay Ilocos Sur, adda 27 barangay a benepisario para iti fiscal year 2022 SBDP project allocation.
Agdagup iti 43 proyekto iti napondoan – 20 iti nakompleton bayat nga 18 proyekto iti madama.

(JMCQ, PIA Ilocos Sur/PMCJR.-ABN)

Amianan Balita Ngayon