Umay manen dagiti didgra

Jun 25, 2017

Hellooo, hellooo…naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Kayatdakayo laeng met a kumustaen no ania metten ti mapaspasaranyo ita kadagiti ayan yo. Ta no dakami ditoy siruk ti kasalengan, adtoy minalemen ti todona. Ket sapay la koma ta kasta met dita luglugaryo ket marugyanyon ti mangisagana kadagiti talon ken bangkag yo ta saanen a malapdan ti isasangbay ti makuna a matotodo.

Agingga ita a masursurat daytoy a kolumtayo Kayong, adda latta pay parikut iti umabagatan a paset ti pagilian ket nanayonan ti bilang dagiti natay iti benneg ti armada ti pagilian ken dagiti makuna a rebelde a nangsakup iti maysa a lugar ket naaramat dagiti umili kas human shield a kunada. Nakakaasi dagitoy a kakabsat tayo, Kayong Angkuan. Anian a panagpampanunot ti pada a parsua Kayong. Anian a kinaawan daldalem ken batikuleng este panagpuspuso kunatayo koma gapu laeng iti bukod nga interest wenno gagem, didan panunoten ti pannakairamraman dagiti inosente a tattao a maperhuisio. Hay naku Kayong Angkuan, ni latta Juan dela Cruz ti makuna a daksanggasat. Ngem, ania ngarud ti mabalin ket nangisit ti negro a kunada.

Ala, Kayong Angkuan, awan mabalin tayo saan a mangawat lattan kadagitoy a pagteng ti biag. Ti ketdi aramidentayo, agsagana ta panawen manen ti isasangbay dagiti nadumaduma a didigra a parnuayen ti nakaparsuaan kas koma iti bagyo, layus, reggaay, storm surge a kunada wenno panagdawel ti baybay ket uray la sumalpa iti takdang, ken ania pay dita a didigra wenno kalamidad ita a panawen ti nepnep a kunada. Koma, daytoy manen ti kitaen ti administrasion ni Presidente Duterte ket sapay koma ta saantayo manen a pasaren dagiti didigra kas kadagiti napipigsa a bagyo a nangsaplit iti sumagmamano a paset ti pagilian a no sadino ket adu ti natay ken nadadael a sansanikua. Ti makunatayo, Kayong Angkuan, no kasta koma nga adda kalamidad, agsisinnaranay saan ketdi a gundawayan tayo dagiti kailian nangruna kadagiti biktima.

Makapaladingit kailian nga idi dimmalapus ni bagyo Yolanda iti pasetna ti Kabisayaan partikular iti Tacloban City, adu nga agpayso ti nagsangpet a tulong kadagiti biktima, saan laeng a manipud kadagiti kakabsat tayo a Filipino ngem manipud pay sabali a pagilian. Ngem ti nakas-ang, adu dagiti nagbalin nga isyu porke imbulsa dagiti opisyal ti donasyon ken adu pay ti natakuatanda a nabulok a relief goods a di naidanun kadagiti maseknan. Bakit ganun? Apay a kasdiay? Sinong nangyari este anong nangyari?

Hay naku, amangan no tay carne norte ket nasukatan manen iti sardinas? Sus maria kusina a biag daytan, di met ngarud dagiti kasta ti aramidna ti makapadas iti kalamidad tapno ammoda. Sus Apo, pakawanendakami no masaomi man daytoy. Maluksaw kami laeng gapu kadagiti naidamdamag mi ken nabuybuyami iti TV a damag maipapan kadagitoy a maseknan nga opisyal. Apay, inton makurusan iti apog dagiti dapanyo, maitugotyo dagita a kinabaknang yo? Sus Apo aya ket ti taon aya. Narigat ti mangirurumen wenno mangilunod ngem ditay malapdan no sumken kadatayo ti luksaw!

Alan Kayong Angkuan, kasta pay ta ne, narigaten no data met ti madalapus ti tidal wave no di maurayen ni Sofing ti pinagatangna a betsin. Babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest