Ang Panginoon ay Magdadala ng Kaligtasan

Headlines

Ngunit sa ganang akin, ako’y titingin sa PANGINOON; ako’y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan; papakinggan ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, O aking kaaway; kapag ako’y nabuwal, ako’y babangon; kapag ako’y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Aking papasanin ang galit ng Panginoon, sapagkat ako’y nagkasala laban sa kanya, hanggang sa kanyang ipagsanggalang ang aking usapin, at lapatan ako ng hatol. Kanyang ilalabas ako sa liwanag, at aking mamasdan ang kanyang pagliligtas. Kung magkagayo’y makikita ng aking kaaway, at kahihiyan ang tatakip sa kanya na nagsabi sa akin, “Nasaan ang Panginoon mong Diyos?” Makikita ng aking mga mata ang nais ko sa kanya; siya’y yayapakan na parang putik sa mga lansangan.

MIKAS 7:7-10