Unay a paniemponan, makapasikor kaka!

Feb 4, 2017

Olaaa laaa… hahaha! Kumusta kayon Kailian, Kayong Angkuan. Ikit kuana, musta met ti bisnis tayo. Kitaem a, dika unay agpapautang dita tersinam ta di ket awanton isakadam. Hahaha, adu ket ti managutang dita nga agbalin a kabaw wenno agamnesia. Hahha, wen, a ta adu ti makalipat iti utangna. A no singirem, isuda pay ti adda ganasna nga agluksaw sus maria santisima a kunada. Wenno saan, no utang umayda kenka. Ngem inton adda kuartada, mapanda iti sabali a tersina, nagalas nga aramid ti nuang este tao a pinarsua ti Apo.

Ngem, itarayan tayo man pay la dayta utang este layawen tayo man pay la dayta a topiko ta makapabusor a panunoten dagiti kakasta a tao a kunam la karnero no umayda umutang. Kaka kas kada ikit, uliteg da amin a kutit da tapno ikkam laeng ida wenno pautangam ngem inton agangay, apaendakan tapno malibren tay utangda. Sus ina aya, ngeeeee, kunak a labtawan tayo dayta a topiko ngem dita met latta ti turongenna.

Kayong Angkuan, kumusta ngay, minalem kadi met nga agtodtodon dita ayanyo? Ayna, minalem ditoy batugmi a langit isu a masapul nga agitugot ka latta iti payongmo ta narigaten a pugtuan ti tiempo na. Agasem dayta, panaglukat ti Panagbenga wenno flower festival ditoy ayanmi ditoy siudad dagiti Saleng, sus adda pay aya nabatbati a kayo wenno pinuon ti saleng, Ambit? Awansan hahaha…Wen, Kayong Angkuan, minalem nga agtodo ket idi pormal a malukatan ti flower festival, adda naangay a parada. Ken adda pay street dancing kadagiti adda iti elementarya ket, ania ngay, natudsep sa iti todo dagiti ub-ubbing. Isu a kunami a narigaten a tansiaan ti paniempona, Ikit Kuana. Saanen a kas idi a no kastoy a bulan awan a pulos mauray mo a lua ti langit este todona ngem ita, ania ngayen? Bigla lattan nga agarbis wenno agtodo. Nupay kasta, nasayaat met ketdi tapno mabisibisan ti mawaw nga Ina Daga. Mabasa met ti makuna a natikagan a rengngat eheeeelk, sabali man a kunakon ta isem mo Kayong Angkuan. Hahaha, ania ti kunam, nagrengngaten tay alog mo? Ah, ah, sabali man nga alog ta ibagbagamsan, a…hahaha, ammok, ah…siak pay ti kunam. Siak pay, ako pa, hahaha.

Wen, kailian, gapu iti Global warming nagbaliw ti panawen. Climate change kunada. Ayna, apowww, addaytaka manen a climate change ken global warming. Adda man malagip tayon nga isyu idi. Tay kunada a nagmulada iti puon ti kayo idi arinunos ti todtodona ket umayen ti kalgaw, sus santa maria a babassit, kasano koma pay nga agbiag dagita a similia no umay metten ti kalgaw… ammomi, ah, nagkuartaan yo manen dayta a proyekto ti gobierno. Nagdakkel ti nailatang dita a pondo ngem ayanna ngay ita. Awan pay makitam nga uray la koma ulila a puon ti kayo a nagbiag kadagiti naituding a mamulaan wenno ma-reforest a kunada. Pweeee, style yo bulok! Makitam Kayong, dumikar manen ti altra presyon ta agburek manen ti ruyal blood ko no malagipko dagiti adu nga anomalya kadagiti nagduduma a sanga ti gobierno. Idinto ta adda dita ni Kayong Angkuan a dandani di pay malanitanen ti subilna.

Daytoy man ketdi ti inkam i-share a nabasami iti maysa a babasaen nga iluoko, Kayong Angkuan. Ania ti usar ti daan kas koma iti panty hose? Oh, ania ading Melai…saanka nga agisem dita ta pudno daytoy innak i-share kenka. Sabali la a talaga ti managbasa, hahaha. Ti daan a panty hose mabalin mo a pagkargaan kadagiti tedtedda a sabon. Babaen itoy mausarmo uray dagiti kababassitanen a tipping ti sabon, ania, mamati ka? Maikadua, pagsagatan iti daan a pintura; iti kasta, maikkat dagiti rugit ken timmangken a pintura a mabalin a mangdadael iti trabahom. Ken maudi, Kayong Angkuan, yudaodmo iti nabiit pay a nalimpia wenno na-shine a sapatosmo, nasilsileng pay no kua ti sapatos. Ania, mamati ka Kayong…ala, no saanka a mamati, padasem ta makitam ti gidiatna. Hahha…bueno, Kakailian, agingga manen ditoy ti intay panagiinnistorya ta inkam man pay kumape ken Apo Editor Thom dita nay ayan dagiti barkada a barbero, babayooo, tsuptsup muahmuah. Adios mi Amor!

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest