Basura, basuraaa! Part 2

Jan 21, 2019

Naimbag nga aldaw tayo manen kakailian, kaarruba, gagayyem ken saan a gayyem, hehehe, unayen Kayong Angkuan ta uray saanen a gagayyem.

Marikna yo kadi met ti lammin a marikrikna wenno mapaspasaranmi ita ditoy siudad ti saleng? Apowww, nalammin latta kakayong, kaarruba…dita ayanyo, kumusta ti klima dita?

Iti napalabas, natopiko tayo ti maipapan iti basura ket, sapay la koma ta iti masungad a flower festival ket saan met a mapasamak ti kas iti napasamak idiay Metro Manila idi maiparada ti kunada a Black Nazarene a no sadino ket ginabsuon a basura ti imbati dagiti tattao a nangur-uray iti parada. Kas iti sigud, adu ti awan disiplinana iti bagbagina a kasla baboy ti ugalina nga iwarana lattan ti rugitna iti sadino la ditan, apay kayatyo kadi ti maawagan iti baboy?

Kadagiti napalpalabas a flower festival wenno Panagbenga, parikut ti basura nga imbati dagiti nangur-uray iti parade ngem, pagimbaganna laeng, kalpasan ti parada, adda dagiti volunteers nga agpidut kadagiti basura ken adda met ti trak ti basura manipud iti opisina ti gobierno nga akin-sakup iti daytoy ket surotenda a piduten ken sagadan dagiti basura, bisita man wenno mismo a taga-Baguio wenno agindeg iti siudad ket adda met dagiti awan disiplinana, isuda pay ti agiwara, puera delos Buenos a kunada, ngem talaga nga adu’t agug-ugali a baboy.

Ladingiten mi kabarangayan ken kakayong no adda dagiti madalapus iti imbagami ta dayta met ti paliiw tayo, gapu iti kaawan disiplina tayo, madadael ti sigud a pannakaidayaw ti siudad iti napalabas a most greenest and cleanest city ket naawatna pay ti hall of famer iti dayta a pammadayaw. Ngem, kasla nalipatan tayon dayta a pammadayaw ta awanen disiplina tayon. Malagip tayo pay, dinaydayawda idi ti mayor tayo gapu ta mismo nga isu ket agpidut pay iti basura.

Adda malagip tayo ket dayawen tayo unay daydiay a gangannaet wenno foreigner a babai ta nag-viral ti video na gapu ta nakitada nga agpidpidut iti basura idinto ta kadatayo a Pinoy nga agindeg, ditay pay maaramid dayta no di ket datayo pay ti agiwara. Idi damo tayo ti bumaddek ditoy siudad ti Baguio, inar-arapaapkon ti agnaed ditoy, adun ti nadandanun tayo a lugar ngem toy siudad ti saleng ti nagustuan tayo ken arapaaptayo a pagnaedan. Malaksid iti napintas a klima, nadalus ti aglawlaw ken manmanu pay idi ti babbalay ken pasdek, ideal a pagnaedan a kunada. Sipud idin saanen a napunas iti panunotko ti regget ko a makapagnaed ditoy ken pangbuklak iti pamiliak ket saanak a napaay, natungpal dagiti tagtagainepko ngem dagiti daddduma a sirmatak para iti siudad ken masakbayan, nadadael gapu ngarud ta dagiti adu a pinuon ti saleng, nasukatan iti babbalay ken pasdek.
Sabagay kunada a kasta a talaga ti panagdur-as wenno development iti maysa a lugar, adu ti maisakripisio nga agpapan nakainsigudan nga aramid ken panagug-ugali ti maysa a tao. No intay sirmataen ti masakbayan, kasla awanen namnama pay a maisubli ti talaga a kinalamiis ti siudad ken saanen nga agat-saleng ti malang-ab mo no bumangonka iti agsapa ket tumandag ka iti tawa wenno beranda ti balaymo ta asuk metten ti sumabat kenka.

Opssss, kakayong, naimasantayo manen ti nagsasarita ket ne amangan no kita-kitaennak manen ni editor. Ala kastan kakayong, agingga iti sumaruno manen nga intay panagiinnistoria, babayooo tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest