Kalgawen Kakayong!

Mar 24, 2018

Naimbag nga oras yo amin kakaarruba, kakabagyan kakayong ken aminen a mangtartarabay iti kolum tayo ditoy ABN. Adda kami manen nga umay umabrasa kadakayo ket namnamaenmi ken ikarkararagmi a sapay koma ta napia kayo latta a kanayon a sangbayan toy  kulom tayo. Kumusta, mag-an kayo amin nga awan labasna.

Ngem sakbayna, kakayong, adtoy man pay ti ababa nga inkam pangray-aw kadakayo tapno makerrasan ti dudukot tayo a kunada.

Nagtagtagainep ni Mang Gusting ket kampay idi tinulongan ni Mang Gusting ti ansisit. Kuna ti ansisit,maited amin a kiddawna…

Ansisit: Gustilo, gapu ta inaruarnak iti botelya a nakaipupokak iti adu a tawen, maited ti tallo a kiddawmo.

Gustilo: Agpayso ansisit? Sige ngarud. Kayatko ti adu a kuarta wenno pirak.

Naited ngarud ti adu a kuarta. Naibunton ti sinako a kuarta iti sangona.

Ansisit: Ania pay?

Gustilo: Kayatko ti adu a taraon nga agkakaimas.

Nagparang ti agkakaimas ken adu a makan iti sanguanan ni Mang Gusting.

Ansisit: Maudim, ania pay ti kayatmo?

Gustilo: Kayatko ti agbalin a nataer a kas ken Pare Jun ken Editor Thom ket no makitadak dagiti babbai, ikkatenda ti sapinda!

Iti apagdarikmat, nagbalin ni Mang Gusting nga inidoro….

Hahahahaah… ania, nakapidot kayo met laeng iti adal wenno leksion, kakayongko ida ken nagrungit kayo met laeng?

Ala ngaruden, agplastar kayon ta rugyantayon ti agiin-nistorya. Daytoy man intay mapaspasaran ita a tiempo ken klimana, kakayongmi ida, nupay maulit-ulit daytoy nga inkam dakdakamaten kadayo kayatmi laeng nga ipalagip kadagiti kailiantayo a di man pulos mangipateg ken awan serbina kadakuada ti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Ngem no datayo, saan a kastoy ti sirmata ken tagtagainep tayo para iti nakaparsuaan ken intay mapasaran koma iti daytoy a biag. Iti siudad ti Baguio no intay malagip ken husto kami, adda inlongalong idi ti maysa a konsehal ti siudad a tunggal koma solar ket adda maimula a fruit trees. Sus ina, ania ketdin a nagsayaat koma ta malaksid nga adda pagpurosam iti prutas inton agbunga, makatulong pay nga ag-absorb wenno mangsepsep iti kunada a rugit ti angin wenno carbon dioxide. Husto met laeng ti intay lawlawaten kabsat?

Kayatmi a sawen, kayong angkuan, koma, saan laeng a ditoy siudad ti kastoy ta imposiblensa a mapasamak daytoy ditoy siduad ta ultimo sangsangadangan a paset ti solar ket nairamanen a napatakderan iti building wenno balay. Adda pay alad nan diding metten ti balayna, kasano ngay pay a makamula? Ngem adda latta met dagiti naayat pay laeng iti mulmula ket ipamuspusanda. Koma kakayong, ipamuspusan tayo nga adda latta koma mula iti tunggal maysa nangruna kadagiti medio dadakkel a babbalay. Agaramid tayo iti makuna a roof top garden, saantayo a bubongan ti patakder tayo  ket pagbalinen tayo a roof top garden. Uray dagiti masetas laeng ken natnataeng ti intay imula. Malaksid a nangayed ti makita, adda pay maitedna a taraon.

Ita a kalgaw, adu manen ti agsanuong iti kaawan danum, wenno nakirang ti danum nangruna ditoy siudad ti saleng isu nga awan intay koma aramiden no di  aginot iti danum. Kanayon a  kastoy ti maigunamgunam ngem adu latta dagiti saan a mangikaskaso iti daytoy a kiddaw dagiti agtuturay wenno opisyal a naayat pay laeng iti kinangayed ti nakaparsuaan, isu nga intay koma met igunamgunam ti intay panagsaluad iti nakaparsuaan. Intay saluadan koma ti parabor ti Apo a Mannakabalin amin.

Ala ngaruden, kasta pay kakayong ta ne, overtime tayo manen ket sal-ot daytoy ti imasna, bayat a sursuraten tayo daytoy a kolum tayo nagawan manen ti koriente. Kaaduanna a kastoy ti mapasaran no kastoy a kalgaw. Ala, kasta pay ket ne nakaadu tayo manen. Babayoo, tsup tsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest