NAIDESTRIO NGA AGTRABTRABAHO ITI PUV TRANSPORT INIKKAN TULONG TI GOBIERNO

ILOCOS REGION

Mangitukon ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) iti tulong ti panagbiag (livelihood assistance) para kadagiti naidestiero nga trabahador iti pangpubliko a
transportasion iti Rehion 1 iti sidong iti EnTSUPERneur Program. Ti EnTSUPERneur Program ket maysa a programa a pangsuporta nga ipatpatungpal iti LTFRB kadua iti Department of Labor
Employment (DOLE).

Imbaga ni LTFRB-I Communication Development Officer Harvey Jay Ocon a puntiria a benepisario ket dagiti drayber ken operator nga napukawan kadagiti pagsapulan wenno trabaho
gapu iti pannakaipatungpal iti PUV Modernization Program. “Sa pag-implement natin ng isang bagong programa, mayroon tayong mga manggagawang maaapektuhan kaya naman mayroon tulong na ipapaabot o ibang programang sasalo sa mga apektadong kababayan sa transport industry,” kuna ni Ocon.

Tapno agbalin a kualipikado, kasapulan a miembro dagiti PUV driver/ operator iti kooperatiba ken
allied workers wenno noncooperative members; nasken nga awanan iti agtrabtrabaho nga ubing; ken kasapulan a saan nga empleado wenno opisial ti gobierno. Maysa pay, imbaga ni Ocon nga dagiti makaawat ket nasken nga saan a benepisario kadagiti sabali a programa iti gobierno kas iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) iti Department of Social Welfare and Development
(DSWD) wenno kasta met Tsuper Iskolar iti LTFRB.

Kadakkelan a PhP30,000 a gatad ti pakete iti panagbiag iti maipaay kadagiti benepisario. Ti porma iti panagbiag nga maited ket maibasar iti proposal wenno singasing iti makaawat wenno maibasar iti panangsukimat iti DOLE no anya a panagbiag iti kasayaatan kadakuada. Nupay iti pannakaipatungpal iti programa ket adda iti sidong ti temporary pending status gapu iti banag ti
badyet, dagiti interesado a kualipikado a naidestrio a trabahador iti transpotrtasion ket mabalinda pay a personal nga isumitir dagiti aplikasionda sadiay LTFRB Regional Office a masarakan idiay San Fernando City wenno agdamag baeten iti opisial a Facebook Page ti ahensia iti proseso iti online a panangisumitir.

Kanayonnana, agdagup iti 201 a slot iti naituding para iti rehion iti sidong ti nasao a programa.
Agingga Disiembre 2022, natulongan iti LTFRB iti 101 a benepisario manipud La Union, Ilocos Sur, ken Pangasinan, nga 42 kadagitoy ket adda iti goat raising and production; 16 iti adda iti frozen food retailing; 15 iti sari-sari store; 13 iti rice retailing; aken 9 adda iti sari-sari store nga kadua iti e-loading business.

(CGC, PIA Region 1/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon