Panagbotos sadiay Ilocos Sur kaaduan nga natalna – PNP

Headlines

ILOCOS SUR – Iti naaramid nga midterm elections ditoy nga probinsia idi napalabas nga Lunes ket mailadawan iti Ilocos Sur police nga kaaduan nga natalna (generally peaceful).

Maysa nga aldaw kalpasan iti panagbotos, kinuna ni Police Colonel Adolfo Rafanan, IlocosSur police provincial directornga iti naaramid  nga panagbotos ket natalna iti laksid ti sumagmamano nga reklamo iti panagpalia iti Vote Counting Machine (VCM) kadagiti dadduma nga polling precincts sadiay probinsia, nga sigud met laeng nga narisut dagiti naituding nga technicians; awan pilpilienna na panangpaltog; ken pananglabsing iti liquor ban.

Kuna ni Rafanan nga nairekord iti Provincial Emergency Monitoring Action Center (PEMAC) iti provincial police office iti tallo ng insidente iti pananglabsing iti liquor ban nga pannakaaresto iti lima nga tao; maysa nga insidente iti awan pilpilien na nga panangpaltog sadiay Maradodon, Cabugao ngem sigud nga naaresto iti suspek dagiti nagtignay nga kameng ti linteg.

Kinuna ni Rafanan nga adda agdagup 1,403 policemen iti naiwaras kadagiti saba-sabali nga polling precincts sadiay probinsia agingga Mayo 17, 2019 tapno masigurado iti naballigi nga pannakaaramid iti National and Local Elections (NLE).

Agdagup 169 nga soldado manipud iti 81st Infantry Battalion iti Army ken 265 policemen manipud Region 1 police office iti nainayon tapno katulungan dagiti naituding nga policemen.

Binigbig met ni Rafanan iti gapu ti kaadduan nga natalna nga pannakaaramid iti eleksion sadiay probinsia ket gapu iti kaawan kalaban iti adu nga kandidato.

Kinuna na nga adda siam nga ili ken maysa nga siudad sadiay probinsia nga addaan unopposed mayoralty candidates.

Mairaman ditoy iti munisipalidad iti Bantay; Cervantes; Magsingal; Nagbukel; Salcedo; Sta. Cruz; San Ildefonso; Sto. Domingo; San Vicente; ken Vigan City.

Kabayatan na, adda sangapulo nga ili ken dua nga siudad iti addaan unopposed vice mayors. Dagitoy iti Alilem; Bantay; Magsingal; Nagbukel; Salcedo; San Ildefonso; Sta. Cruz; Sto. Domingo; San Vicente; ken Suyo, ken dagiti siudad ti Candon ken Vigan.

Innayon na pay nga dagiti ili ti Bantay ken San Vicente ket adda unopposed candidates manipud pagka-mayor agingga konsehal.

 

PIA1/PMCJr./ABN