Sus Maria kusina, dust pan ken walis award… onli en da Filipins!

Sep 11, 2017

Halo, haloo, patgen mi a kakailian, sadino man a suli ti lubong ti ayan yo a makabasa ditoy kolum tayo naimbag nga orasyo amin nga awan malabsan. Ket no dakami met ti kas yo damagen a ket kaasi ti Apo, adtoy di pay met la nagurnos dagiti sakami.

Ania ti madamag kadagiti nadayaw a luglugar yo kailian mi ida? Ala, pagyamanan tayo laeng ta awan dagiti nakaro a didigra a nangbasnot kadatayo saan a kas iti America a nagsasaruno dagiti huricane a kunada, super bagyo koma no ditoy ayan tayo. Isu a ditay koma makaliplipat ken Apo Dios, agkiddaw tayo koma a kanayon iti kaasi ken bindisyonna. No kasta nga adda met paraburna agyaman tayo, saan ket nga ammotayo laeng ti Dios no agpeggad tayon.

Nagkas-ang kailian ti napagteng idiay Mexico, agasem ta point 8.0 a kapigsa ti ginggined ti nangdalapus idiay. Idi 1990 a napasamak ti kapigsaan a ginggined ti pakasaritaan ti Baguio City a no sadino ket 7.8 sa itay no ditay nagkamali ti kapigsana, makapasuron dagiti dadduma a kailian tayo idi, ammoda met la gayam ti agkararag no kasdiay a dumteng ti kalamidad…agpaklepakleb da pay. Ngem, idi nalpas isu manen tay kinalongat nga aramid da. Hay naku talaga…

Adu kailian a ditay maar-aramid a kalokuan ken kinalongat ngem inton sumangbay ti didigra, mabuteng tayo met la gayam a matay, hahaha, isu a dakayo agaramid kayo iti nasayaat ken inoras kayo nga agkiddaw iti pammakawan ti Apo ta no dimteng a pettat ni kumpay ni patay kadakayo, uray kaskasano nakapagkiddaw kayo pay iti pammakawanna.

Saan kadi a pudno ti kinunami, kailian? Isu a dakayo a managbasol, agbabawi kayon sakbay a maladaw ti amin. Nupay awan ti tao a di nagbasol a kunada ta adda ka pay laeng iti tiyan ni nanangmo wenno sikognaka pay laeng sibabasol kan iti basol a tawid. Ngem, saan a ti basol ti tunggal tao ti intay man ikkan pategna kailian. Idi napalabas a September 1, daytoy a tawen, narambakan ti makuna a 108 years a kasangay ti siudad ti Baguio City. Kayong Angkuan, nupay nagtodo natuloy latta dagiti dadduma a paset ti programa. Adu dagiti napadayawan, individual man wenno barangay. Kas koma ti makuna a kabaketan ta nadanunna ti 100 years ket naikkan pay iti insintibo iti cash, sagudayen ti  programa ti gobierno a maikkan iti 100 thousand pesos ti asino man a makadanun iti 100 years old.

Ngem unayen a nagkas-ang a panunoten, kailian, nangruna iti nakaawat iti daytoy nga award, dakayo, husto nagata ti inaramid ti siudad nangruna dagiti organizer ti award wenno awarding committtee a no sadino ket adda barangay a nakaawat iti award a dust pan ken walis award? No sika ti punong barangay wenno chairman ti nasao a barangay, mapanmo pay laeng awaten dayta a pammadayaw?  Sus no siak la ngata, pakpakawan berde, agawidak laengen ta mapanak agmula iti kamote, yaayyyyyyy.

Ala sakbay nga ikkannatayo met iti binalsig award ni Sofing, agawidakon Kayong. Dakesen, nalaka aya ti matil-olan wenno mapang-or ti lulonanna abusta awan buokna. Ala, kasta nagruden, till we meet again. Babayo, tsuptsupmuamuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest