MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

Sep 17, 2022

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster
technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas.
Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas nga araramaten iti 28 hybrid rice
varieties ken dua nga inbred varieties, iti techno demo project ket manamnama a maala iti puntiria nga apit a 8 agingga 10 metriko tonelada iti bagas tunggal ektaria.

Nakipasetan iti dadup 11 pribado a kompania, kadua iti Philippine-Sino Center for Agricultural Technology ken Philippine Rice Research Institute ken innem a nutrient companies, iti techno demo ket pakaramanan iti 230 farmer cooperators iti Zanjera de Sales Irrigators Association. “It is a good project considering it’s for the second crop. The hybrid rice program will surely increase the production of our farmers and it can be adopted as a national project,” kuna ni Undersecretary Domingo Panganiban iti maysa nga interbiu idi Huebes kalpasan iti panagbisitana iti demo farm idiay Barangay Cabaruan, ili ti Bacarra.

Imbaga ni Edwin Cariño, technical consultant in agriculture ni Ilocos Norte First District Representative
Ferdinand Alexander Marcos, nga mangnamnama daytoy nga iti bastante-ti-bagas a probinbsia ti Ilocos Norte ket makaeksport iti bagas iti kabiitan babaem dagiti baro a teknolohia iti sidong ti hybrid rice program
iti gobierno.

“We don’t have to worry about the technical aspect because our farmers are already technically capable as shown by the standing crops in the techno-demo,” kuna ni Cariño nga impaganetgetna iti pakasapulan para iti dakdakkel a pannakikappon iti nagbaetan dagiti local government units, naorganisa a grupo dagiti mannalon ken asosasion, ken dagiti pribado a kompania ti bukel.

Imbaga ni Cariño nga kasapulan iti pannakikappon tapno maparnuay dagiti kasapulan a teknikal a paglaingan dagiti local agriculture extension workers a mangyadelantar a tulongan dagiti mannalon iti pannakagunod iti dakdakkel a produksion ken sapol. Dagiti mannalon kas ni Jun Viernes ket agyaman iti
pannakipasetna iti proyekto ken nakasursuro kadagiti baro a pamay-an tapno mapabassit iti gastos babaen iti umiso a tiempo ken kusto nga aplikasion ti abono.

“Dati-rati, sa paglalagay ng abono ay minsanan lang at tinotodo na namin hanggang sa anihin ang aming palay. Buti na lang at nakasama kami sa hybrid rice cluster techno demo at natutunan namin ang tamang klase, tamang dami at tamang panahon ng paglalagay ng abono, kunana. “Inspirado kami a makakita
kadagiti mannalon tayo nga agtrabaho a sangsangkamaysa tapno ipakita a maymaysa tayo a makagun-od iti Masagana 200 a panggep. Pudno a makaadayo tay pay no agtrabaho tayo a sangsangkamaysa,” kuna ni provincial board member Jonathan Torallba, chairperson iti committee on agriculture iti Sangguniang Panlalawigan.

Kabayatanna, imbaga ni Recher Ondap, National Rice Board president, nga iti proyekto ket nangted iti maysa dalan para kadagiti ad-adu a mannalon nga agmula iti hybrid rice. “We need to continuously do this kind of activity all over the regions if we want to truly help our country do away with rice importation”, kunana. Impaganetgetna iti pakasapulan nga ingato ti pagilian iti produksion iti bagas tapno maipasigurado iti umdas a suplay ti bagas para kadagiti Filipino, nangruna ta dagiti kangrunaan nga pagilian nga aglaklako ti bagas kas iti India, China, Vietnam ken Thailand ket kissayandan iti kinaadu ti bagas nga ilakoda.

Inulit ni Frisco Malabanan, DA consultant iti National Rice Program iti pannakasurot iti maysa a “complete value chain approach” iti produksion ti bagas babaen iti rimmuok (clustering) no sadina a dagiti ibaballaet ket nakasentro kadagiti mannalon. Inyebkas ni Malabanan iti namnama nga agbumar met dagiti mannalon manipud iti benneg ti agribusiness no sadino a dagiti kooperatiba ket mapabileg a gumatang iti apit dagiti miembro a mannalon bagas man daytoy wenno palay ken makipaset kadagiti
makanayon-pateg nga aktibidades para iti nasaysayaat a birok.

Iti hybrid rice utilization rates dagiti dadduma a probinsia ket nababbaba pay laeng iti 40 porsiento ken Ilocos Norte laeng iti nakaragpat iti nangato a 72 porsiento. Imbaga ni Dawayan nga iti hybrid rice utilization iti rehion ket mabalin pay a maingato babaen kadagiti aktibidad kas iti hybrid rice cluster techno forum. Imbagana nga iti panangitandudo iti hybrid rice production babaen iti techno demo ket maysa a kangrunaan nga estratehia iti pannakagunod iti apit a 200 cavan tunggal ektaria, iti kangrunaan a
panggep iti Masagana 200 program iti madama nga administrasion ti DA.

(LA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

RELATED POSTS

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

SIPAT COVENANT

SIPAT COVENANT

Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. and Kalinga Governor James Edubba signed a peace agreement for the resolution of conflict and settlement of boundary tribal disputes specifically between the Betwagan tribe of Sadanga, Mountain Province and Butbut...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest