Nalpas ti krisis, ania’t sumaruno?

Jul 22, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Kayat dakayo laeng met a kumustaen no ania metten ti mapaspasaranyo ita kadagiti ayan yo… ay apo aya kayong, nakitak ni kumpare Bestre itay bigbigat, sumanuong ta naggango kanun dagitay bunobonda ngem awan met laengen todona. Kasanu ngay daytan ket dandaniin agtapus ti Hulyo.

Nalpas ti krisis idiay Mindanao particular ti Marawi City, Kayong Angkuan. Ania ita ti aramiden ti gobierno? Kas iti nakalap tayo a damag ken nabuya tayo, nangted ti Presidente iti tulong kadagiti soldado ket nalaus ti ragsak dagitoy gapu ta ammona a tagipatgen dagitoy nakasagana a mangibuis iti biagna para iti ingungoten tayo a pagilian.

Kinapudnona, dagitoy koma ti makuna a kadakkelan ti sueldo ken maipangpangruna ta isuda ti nakasagana a mangsalaknib iti pagiliantayo kangrunaan kadatayo nga umili. Ngem, saan ta kasla ketdin maipaspasulida piman. Nakitayo met ti isyu idi ti SAF 44, saan a nagdakkel ti isyu idi ta inun-una pay ti Prediente idi ti napan iti maysa nga inauguration ti maysa a motor company ngem ti mangsabat kadagiti bangkay dagiti polis a natay? Hay Diosko aya ti kasta metten.

Iti sabali a bangir, Kayong Angkuan, panawen manen ti isasangbay dagiti makuna a natural calamity, kasanu ngata kahanda wenno ka-preparado dagiti ahensia ti gobierno iti daytoy a banag? Kumpletoda ngata met laeng iti ramit para iti dumteng a kalamidad? Dagitoy koma ti maysa kadagiti kangrunaan a sanguen ken ipaayan ti gobierno iti atensyon, saan ketdi a sada la agtignay no nalpasen ti didigra. Saan laeng a dagiti pang-rescue koma ti nasken a maisagana… masapul nga adda makuna a contingency plan daytoy kas koma makan, agas ken adda koma dagiti talaga a naituding nga evacuation center tunggal ili wenno barangay nangruna kadagiti makuna a prone area iti kalamidad. Kas iti igid ti baybay, sakaanan ken bakras ti bantay. Ngem, awan met ta kasla bassit laeng daytoy a banag idinto ta biag ti kamkamatem ken nasken a maisalakan ditoy.

Kalpasan ti krisis idiay Mindanao particular iti Marawi City, sapay la koma ta asikasuenda dagiti nadis-place wenno umili a napilitan a nangpanaw kadagiti pagtaenganda iti kabarbaraan ti gubat wenno riribuk. Dayta koma ti ipangpangruna ti gobierno, saan ketdi a no ania la ditan a kaskaso ken ania pay dita. Koma, Kayong Angkuan, kangrunaan wenno umuna iti amin, sakbay ti bukod wenno personal a pakaseknan, unaen dagitoy nga opisyales ti pagimbagan dagiti umili. Laglagipenda koma a dagiti umili ti nangpili kadakuada tapno isuda ti mangibagi kadakuada iti gobierno saan ketdi a ti laeng bagbagida ti ammoda. Oh, ania…may angal! Hahaha, ibagbagami laeng ti pudno ngem, sabagay, tay kunada ngarud no asino kano ti agsida’t sili, isu’t magasangan.

Alan Kayong Angkuan, kasta pay ta ne narigaten no data met ti madalapus ti bagyo no di maurayen ni Sofing ti pinagatangna… babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MERGING THE BARANGAYS

The renewed effort to consolidate and merge the 128 Barangays in the City of Baguio is once again at the forefront in a lot of peoples...

PILIPINAS… NASA TAMANG DIRESIYON!!!

Base sa isinagawang survey ng OCTA nitong 4th quarter ng 2022….85% ng mga Pilipino ang kumbinsidong nasa tamang direksiyon ang ating bansa...

SINGLE MALTREATED

The closing of a city led festival ended in a sour note because of a crass sponsor who thought it fit to deny artists of a drink. The...

PASKO SA BAGUIO

MUKHANG kakaiba ang mga naihandang mga programa sa selebrasyon ng Kapaskuhan sa Baguio. Mas masigla, Mas masaya, at mas nasa puso at diwa...

LATEST NEWS

BAGUIO TOURIST ARRIVAL UMABOT SA 1.2 MILLION NGAYONG TAON

LUNGSOD NG BAGUIO – Tinatayang umabot na sa 1.2 milyong o’ 150,000 kada-buwan ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Summer Capital mula noong Marso hanggang buwan ng Nobyembre ngayon taon. Iniulat ni Supervising City Tourism Officer Engr Aloysius Mapalo, na ang...

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two year’s due to the COVID-19 Disease. Mayor Benjamin B. Magalong led the Switching of the Christmas Tree with Congressman Mark Go,...

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

Philippine Airline company gears up to reopen its regular flight from Baguio City to Cebu on December 16, 2022 . Starting with Four Flight per Week, the pioneer PAL service links the City of Pines with the commercial heart of Visayas Region for the first time. In...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa manhunt operation ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinaniniwalaang nagtatago sa iba’t ibang barangay sa lungsod...

BAGUIO OPENS YULITIDE WITH MAMMOTH CROWDS

BAGUIO CITY - Crowds gathered in a post pandemic show of lights and sound which officially opened the Yuletide in the City of Pines. Hundreds lined the city’s main thoroughfares Thursday evening to witness the symbolic lighting of the city Christmas tree which kicked...

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest