Luvimin Aquino Sr.

Ania ngay, Kayong…Addan naawatmo a Relief!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna kadagiti sukimi iti ABN READERS….Mag-an kayo met kadagiti luglugar yo…? Kumusta metten ti biag tayo kailian… Kumusta kayon...

read more

Ano ba talaga, kuya?

Bayat a masursurat toy kolum tayo, banat latta ti bayakabak na no labsem ti agsao. Talaga a di pulos makamulagat ti pusa ket no saan tayo...

read more

Kudos, mga idol!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura. Sapay koma ta napia kay latta a kanayon nangruna...

read more

Kalamidad!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura. Sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna...

read more

Habagat!

Ditoy siudad ti Baguio, probinsia ti Benguet ken kababingabang a lugar, napasaran ti epekto ti HABAGAT, napigsa a bayakabak a kasla...

read more

Milyonaryo ak koman!

Apow, Friday pay laeng adun ti agsagsagana para iti laban ni Pambansang Kamao iti laban na inton Sabado iti rabii idiay Las Vegas ngem...

read more

Pak Pak Pak!

Friday pay laeng adun ti agsagsagana para iti laban ni Pambansang Kamao iti laban na inton Sabado iti rabii idiay Las Vegas ngem Domingo...

read more

Parparawpaw manen a kunak!

Adda tayo manen a mangiburay iti nanumo a kapanunotan tayo kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Manglukais kadagiti isyu ken dadduma...

read more

LATEST NEWS

LOAKAN AIRPORT INSPECTION

LOAKAN AIRPORT INSPECTION

Mayor Benjamin B. Magalong, together with the Punong barangays of Loakan Proper, Loakan Apugan and Atok Trail, and officials of the Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) conducted an ocular inspection at the Loakan airport as part of the preparations for...

54 LGU ITI REHION 1 NAKAALA ITI SGLG 2022

Agdagup iti 54 local government inots (LGUs) iti Rehion ti Ilocos iti nakaawat iti Seal of Local Good Governance (SGLG) 2022. Dua a probinsia, uppat a siudad, ken 48 munisipio iti Rehion 1 iti naibilang iti listaan nga imparagawag iti publiko ti Department of the...

DELIVERY OF ASSISTANCE

DELIVERY OF ASSISTANCE

Family Food Packs and other non-food items already reached the municipality of Calanasan in Apayao. The Cordillera RDRRM Council thru the DSWD-CAR and the Philippine Air Force Tactical Operations Group (TOG) 2 started the airlifting of Family Food Packs and other...

PAG AMBUSH SA MGA SUNDALO SA ABRA, KINONDENA NG PROCOR

CAMP DANGWA, Benguet -- Mariing kinokondena ng Police Regional Office -Cordillera (PROCOR) ang ginawang pagambus ng Communist Terrorist Group (CTG) laban sa mga tauhan ng 24th Infantry Battalion ng Philippine Army na naghahanda para sa Disaster Response Operation...

LEPANTO MINES CBA SIGNING AGREEMENT

LEPANTO MINES CBA SIGNING AGREEMENT

Industrial peace is maintained at the Lepanto mine in Mankayan, Benguet as the rank and file employees including staff unions forge their CBAs Wednesday noon in Baguio, and witnessed by Department of Labor and Employment (DOLE), National Counciliantion and Mediantion...

MAYOR IMBILINNA ITI NAPAREGTA NGA OPERASYON KONTRA ILLEGAL GAMBLING

SIUDAD TI BAGUIO (Oktubre 28, 2022)- Binilinan ni Mayor Benjamin B. Magalong iti Baguio City Police Office (BCPO) nga paregtaenda iti kampania kontra iti iligal a panagsugal kalpasan a makaawat daytoy iti sumagmamano a report iti maipagarup nga operasion dagiti iligal...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest