NATIONAL ANTI-DRUG ABUSE COUNCIL

Naka-awat ti Kibungan LGU nga idadaulwan ni Mayor Cesar Molitas iti award iti naangay a 2022 National Anti-Drug Abuse Council (ADAC) Performance Awards para kadagiti ipatpatungpal da nga addang tapnu malabanan ti illegal a droga. Personal a kinadwaan tayo ti Kibungan LGU tapnu awaten ti nasao nga award. Iti napalabas a duwa a tawen, nagsasaruno dagiti pammadayaw nga naawat ti probinsya tayo. Dakkel nga iyaman kadagiti institusyon ken organisasyon nga mangbigbigbig iti agtultuloy nga panagdur-as ti Benguet, nga resulta ti panagkaykaysa ken panagtitinulong. More to come pa, kakailyan!

Photo by Congressman Eric Yap FB Page

Amianan Balita Ngayon