Pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti

Katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala; sapagkat ukol dito kayo’y tinawag, upang kayo’y magmana ng pagpapala.
Sapagkat, “Ang nagmamahal sa buhay, at nais makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan; hanapin niya ang kapayapaan, at ito’y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama.”
At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo’y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Cristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit gawin ito nang may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi, upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Cristo ay mapahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama.
I PEDRO 3:8-17

Amianan Balita Ngayon