Tukso at Pagsubok

Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya’y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa kanya. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya’y tinutukso, “Ako’y tinutukso ng Diyos,” sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama, at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa, kapag siya ay nahila at naakit nito;  at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa kanya ay walang pag-iiba, o anino man ng pagbabago.
Alinsunod sa kanyang sariling kaloob, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo’y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang.

SANTIAGO 1:12-18

Amianan Balita Ngayon