ANG PAG-GAWA NG KABUTIHAN SA IBA AY NAGBIBIGAY-GINHAWA SA PUSO

[Doing good to others gives comfort to the heart]

Ang unang tao na nabiyayaan sa gawa ng kawang gawa ay ang tumanggap na rin , sa pamamagitan ng pagkakita ng
pagbabago sa kanyang sareli at sa kanyang pag-uugali , sa pagkatagpo ng kapayapaan sa pagmamasid ng ngiti mula sa mga labi ng ibang tao . Kung iyong nakita ang iyong sareli sa kahirapan at sa pagkabalisa , magpakita ng kabutihan sa iba , at ikaw ang una na makakatagpo ng pagkaaliw at ginhawa , magbigay sa nangangailangan , ipagtanggol ang pinamamalupitan , tulongan yaong nababagabag at dalawin ang maysakit matatagpuan mo ang gayong kaligayahan na pumapalibot sa iyo sa lahat direksyon .

Ang isang gawa ng kawanggawa ay tulad ng PABANGO -ito ay nakakatulong sa gumagamit ,sa nagbibili at bumibili , higit pa rito , ang kapakinabangang pangsikolohikal na natatanggap ng sinoman sa patulong sa iba ay katotohanang dakila . Kung ikaw ay nagdaranas ng pagkabalisa , ang isang gawa ng kawanggaw ay magkakaroon ng higit na mabisang epekto sa iyong karamdaman kaysa sa pinaka mahusay na gamot sa ngayon . Kahita na ikaw ay ngumungiti (lamang) sa pakikipag-daupang palad sa iba , ikaw ang nagbibigay ng kawang gawa .

Ang propita muhammad S.A.W. ay nagsabi “ huwag mong baliwalain ang tanging gawa ng kabutihan sa pagpapalagay sa mga ito na walang halag , kahit na ( ang gayong gawa) ay upang makadaupang-palad ang iyong kapatid na may ngiti sa mukha (sapagkat yaon ay isang gawa na maaring tumimbang ng mabigat sa iyong timbangan
ng mga gawa”) Sa isang banda kung ikaw ay nagkukunot ng noo kung nakakadaupang-palad ang iba ikaw ay nagpakita ng isang tanda ng pagkagalit , isang gawa na lubhang mapanganib sa pagkakapatiran na tanging si allah ang nakakaalam nang ganap na layo ng masamang epekto nito .

Ang propita muhammad s.a.w. ay nagsabi sa atin na ang isang puta o prustityot na minsang nagbigay ng isang
dakot ng tubig sa isang aso na ramdam ang pagkauhaw ay ginantimpalaan sa gayong gawa ng paraiso , na kasing lawak na tulad ng kalangitan at kalupaan, ito’y sa dahilang tagapagbigay ng mga gantimpala ay pinaka mapagpatawad , O’ ikaw na pinagbantaan ng kahirapan pangamba at kalungkotan , abalahin mo ang iyong sareli para sa ikabubuti ng iba , tulongan ang iba sa ibat ibang paraan , sa pamamagitan ng kawang gawa , at sa paggawa ng gayon , matatagpuan mo ang lahat ng kaligayahan na iyong ninanasa.{ siya } na ang gumugugol ng kanyang
kayamanan uoang makamit ng kadalisayan (sa kanyang sareli) at wala siyang iniisip na pagasam ng ganti sa sinoman ( na kanyang dinamayan) maliban lamang sa kanyang hangarin na makamtan ang kasiyahan ( pagkalugod) ng kanyang panginoon , ang kataas taasan katiyakan siya ay malulugod ( kung siya na ay papasok sa paraiso } QUR’AN 92;18-21

Amianan Balita Ngayon