MANGILAY-NILAY AT MAGING MAPAG PASALAMAT (CONTEMPLATE AND BE THANKFUL)

A lalahanin ang mga kagandahan loob ni allah sa iyo at kung paano ka pinalilibutan nito sa itaas at sa ibaba-tunay nga sa bawat dereksyon

Sinabi ng allah sa banal na qur’an

{ at kung inyong bibilangin ang mga pagpapala ( biyaya) ng allah ay kailanman ay hindi ninyo ito kayang bilangin ) qur’an14:34 Ang kalusogan,kaligtasan ,pagkain,kasuutan,hangin at tubig ang lahat ng ito ay tumuturo sa mundo na
nabibilang sa iyo ngunit ang lahat ng ito ay hindi mo napag-aakala

.Sinabi ng allah sa banal na qur’an

{ at saganang iginawad niya sa inyo ang kanyang kagandahang loob ( biyaya) kapwa lantad at nalilingid ) qur’an- 31:20

Nasa iyo ang kapasiyahan ang iyong dalawang mata ,ang dila,ang mga labi,dalawang mata at binti . Mailalarawan mo ba na walang mga paa? Matanggap mo ba ito ng magaan sa iyong kalooban ? Na ikawa ay makakatulog nang
mahimbing habang ang kahirapan ay makakahadlang sa pagtulog ng marami? Marapat mo bang kalimutan na
binubusog mo ang iyong sareli ng parehong masarap na pagkain at malamig na tubig habang ang kasiyahan ng
mainam na pagkain at inumin ay imposible sa ilan ?

Dahilan sa karamdaman at sakit ? Iyong isa-alang alang ang kakayahan ng pandinig at pangmasid na ipiagkaloob sa
iyo . Masdan ang iyong malusog na pangangatawan at magkaroon ng pasasalamat na ikaw ay iniligtas sa mga sakit
na umaatake rito . Magnilay-nilay sa iyong kapangyarihan ng pangangatwiran at alalahanin yaong nagdurosa sa
karamdaman ng pag-iisip , iyo bang ipagbibili ang iyong kakayahan na makarinig at makakita bilang kapalit ng
kasing laking bundok na ginto ?

Ikaw kapatid ay pinagkalooban ng saganang biyaya , gayunpaman kapatid ay nagdadahilan ka ng kamangmangan , ngunit sa kabila ng lahat , ikaw ay nananatiling walang kapag-apag-asa at nalulumbay . Ikaw ay nag-iisip tungkol sa mga bagay na wala ka datapuwat wala kang pasasalamat sa anomang ipinagkaloob sa iyo ng dakilang panginoon (allah) Ikaw ay nagugulohan sa pagkawala ng kayamanan, bagamat nasa iyo ang SUSI ng kaligayahan at maraming
biyaya magnilay-nilay at maging mapag-pasalamat

Sinabi ng allah sa banal na qur’an (At gayundin sa inyong sareli ay may mga tanda , hindi baga ninyo napagmasdan ?
) qur’an 51:21 Magnilay-nilay sa iyong sareli,sa iyong pamilya,sa iyong mga kaibigan, at sa buong mundo na nakapaligid sa iyo Sinabi ng allah sa banal na qur’an (nababatid nila ang pagpapala ni allah , datapuwat itinatatwa nila ito sa pamamagitan ng pag-simba sa mga iba tangi pa kay allah ) qur’an 16:83

MAGNILAY-NILAY KA MAHAL NA KAPATID

Amianan Balita Ngayon