HUWAG MAGING MAPANGGAGAD

Huwag mong palitan ang iyong sarili bilang isa na hindi naman ikaw , huwag mong gagarin ang iba. Marami sila na nagkukunwa upang makalimutan ang kanilang sariling tinig ,pagkilos , kakatuwang ugali at kinagawian. upang gayahin ang iba sa kanilang pamamaraan . Ang ilan sa mga kahihinatnan ng gayong paguugali ay ang pagiging huwad , kawalan ng kaligayahan at pagkawasak ng sariling kaangkinan o katauhan . Mula kay ADAN hanggang sa panghuling sanggol na ipinanganak , walang dalawang tao na eksaktong pareho sa hitsura , bakit sila kung gayon ay
magkakahawig sa mga paguugali at panlasa ?

Ikaw ay bukod-tangi ,na wala ng iba pa ang katulad mo sa nakaraan at walang iba pa ang makakatulad mo sa
hinaharap, ikaw ay ganap na naiiba kay X o kay Y , kaya’t huwag mong ipilit sa iyong sarili ang bulag na pagsunod at pag-gaya sa iba . Kaya magpatuloy ka ayon sa iyong sariling kalikasan at pag-papasya sa iba . Sinabi ng allah sa holy
qur’an “ kad alima kullo onasin mashrabahom “ {{And each tribe knew its drinking-place.}} ( ang bawat pangkat ay
nakakaalam ng kanyang lugar ng tubig ) qu’ran 2;60 At sinabi pa ng dakilang allah sa holy qur’an … “ wa likulli wijhaton huwa mulliha , fastabikol khairat “ {{ Everyone has a direction towards which he turns; so excel one another in good works.}}

{ Sa bawat pamayanan ay mayroong direksyon kung saan nila ibinabaling ang kanilang mukha sa (pagdarasal)
kaya magpaligsahan kayo sa pag-gawa ng mga kabutihan } qur’an 2:148 Maging ikaw kung paano ka nilikha at huwag palitan ang iyong tinig o baguhin ang iyong paglakad , linangin ang iyong personalidad sa pamamagitang ng pagsunod sa kung ano ang matatagpuan sa rebilasyon o sa kapahayagan ngunit huwag mong ituring ang iyong buhay na walang saysay sa pamamagitang ng pag-gaya sa iba at sa pagkakait sa iyong sarili ng iyong indibidwalidad o sa katauhan . Ang iyong panlasa at ang higit mong nagugustuhan ay natatangi sa iyo at nais namin na manatili ka sa iyong kinalalagyan, sapagkat natatangi sa iyo at nais namin manatilika sa iyong kinalalagyan sapagkat natatangi na sa gayon paraan ikaw ay nilikha .

Ang propita muhammad (peace be upon him) ay nagsabi { at huwag hayaan sinoman sa inyo ang maging manggagaya ng iba } Sa termino o sa katawagan ng mga katangian ang mga tao ay tulad ng mundo ng mga puno at halaman , matamis at maasim , mataas at mababa , at marami pang iba ang iyong kagandahan at kahalagahan ay nasa loob upang panatilihin ang iyong likas na kalagayan , ang ating iba’t ibang kulay , wika ,talinto at abilidad ay mga tanda mula sa ating manlilikha , ang pinaka makapangyarihan , ang pinaka maluwalhati , kaya’t huwag kang maniwala sa kanila .( Imam sam )

Amianan Balita Ngayon