SA BUWAN NG RAMADAN

Isa-isip at isa-puso ang salitang ito ; Bawat taon, bawat sandali, tunay naming minimithi, Ramadan – O Dakilang
Buwan ay makapiling na muli, Panahon para pagbutihan lahat ng asal at gawi, Magsigasig sa pagsamba – ito ma’y lantad o kubli. Ipinahayag ni Allah sa Dakilang Buwan ng Ramadan, Kanyang dalisay na Salita – ang Maluwalhating Qur’an, Nagsisilbing Gabay at Patnubay para sa Sangkatauhan, Malinaw na Paliwanag ng mga Batas at Pamantayan. Sa Buwan ng Ramadan iniutos ni Allah – ang Dakila, Mag-ayuno!

O kayong lahat na mananampalataya, Ito ay Utos na itinakda rin sa mga taong sinauna, Upang tayong lahat nawa ay magkaroon ng Taqwaa Ramadan ay buwan ng awa , habag at kapatawaran , para sa atin- mga palaway at tampalasan kaya’t kay laking pagkagulat pighqti para sa sinoman , lilipas ang buwan ngunit hindi pa napatawad ang kasalanan, Sa pagsapit ng ramadan ay sa paraiso ay binubukas, nakasarado ang impyerno at nakatanikala si satanas , mula sa apoy hahanguin , mga kaluluwa’y ililigtas ,mananahan sa harden at mamumuhay ng maaliwalas.

Sa ramadan ay mag gabing katumbas ng isang libong buwan, pumapanaog ang nga anghel at esperitung mula sa kalangitan , sa pahintulot mula sa dakilang taga-paglikha, tangan lahat ng kapasyahan, buong gabi hanggang bukangliwayway ay kapayapaan . Sinoman sa ramadan pagaayuno ay kanyang isagawa , Sinoman bawat gabi ng
ramadan ay nagdarasal , nagtitika kalakip ang oag-asa at lubos ng pananampalataya , patatawarin ni allah ang
kanyang naunang sala . Oh mananampalatayang nais ng gantimpala, magpunyagi , sinomang nais ng kasamaa’y pigilang ang kanyang sareli , mag-ayuno , mag-salaah , mag-dhikr , magbahagi , pagkat ang suaunod na ramadan ay abutan pa natin muli ?

NARITO ANG SAMPONG 10 DAHILAN PARA MAG-AYUNO SA BUWAN NG RAMADAN

1- isa ito sa pinaka dakila at gawain pagsamba sa allah dahil sa pagiging prebado at pansareling kalikasan ito

2-tinutulongan ito ang isang tao na maging masmalapit sa allah habang ang isa ay nag-sasakrepisyo ng mga bagay na karaniwang pinahihintulotan para sa kapakanan ng allah

3-ang pag-aayuno ay nagaalis ng mga kasalanan at bumubura sa masasamang gawa

4-ito ay may napakalaking gantimpala dahil pinaparami ng allah ang gantimpala ng mga nag-aayuno hangg’t ito ay
kanyang pinili

5-tinutulongan ito ang isang tao na maging mas maalalahanin at may kamalayan sa allah , dahil ang pag-aayuno ay nangangailangan na nagpapatuloy sa sareli na umiiwas mula sa pagkain at inumin para sa kapakanan ng allah

6-ang ramadan ay isang pangunahin pagkakataon upang humingi ng kapatawaran sa lahat at kaligtasan mula sa impyerno

7-binubuksan ng ramadan ang mga pintuan tungo sa iba pang mga gawain pagsamba tulad ng pagbabasa ng Quran ,
kawanggawa at pagsusumamo sa allah

8-ang pag-aayuno ay ginagawa ang isang tao na higit na magpasalamat at magpahalaga sa mga biyaya ng allah

9- ang pag-aayuno ay mabuting kaugailan pagsasanay para sa natitirang bahagi ng taon sa mga tuntunin sa pag
didisiplina sa sarili sa pag-samba

10- nakakatulong ito sa isang tao na pahalaganahn ang paghihirap ng mga kapus-palad na dumaranas ng gutom at
pagkauhaw .

Amianan Balita Ngayon