BINAGONG K-10 CURRICULUM PARA SA MATATAG NA EDUKASYON

Kamakailan ay inilunsad ng Department of Education (DepEd) ang binagong Kinder to Grade 10 (K-10) curriculum na makabuluhang bawasan ang mga kakayahan sa pag-aral na kailangang maging dalubhasa ang mga estudyante na magsisimula sa isang pilot program ngayong pasukan. Nasa 70 porsiyetno ng kasalukuyang curriculum ay mababawasan kung saan ang learning competencies ay ibababa sa mga 3,600 mula mahigit 11,000 upang bigyan ng mas maraming panahon ang tinatawag ng DepEd na foundational skills para sa isang mas mahusay na resulta ng pag-aaral.

Matapos ang paunang implementasyon sa mga piling paaralan ngayong pasukan (school year), ang binagong curriculum ay isasagawa sa mga yugto. Ang implemetasyon ay magsisimula sa Kinder, at mga Grade level 1, 4, at 7 sa School Year 2024 hanggang 2025; mga Grade 2,5 at 8 sa School Year 2025 hanggang 2026; mga Grade 3, 6 at 9 sa School Year 2026 hanggang 2027; at Grade 10 sa School Year 2027 hanggang 2028. Ang paglulunsad ng pinigang K-10 curriculum na tinaguriang “Matatag” curriculum ay linikha matapos ang dalawang taong proseso ng pagrepaso na kinonsulta ang iba’t-ibang may kinalaman gaya ng mga guro, mga higher education institution, mga pribadong paaralan, at mga internasyonal na eksperto.

Sa bagong curriculum ay ibababa ang learning areas sa maagang mga antas mula pito sa lima: Language, Reading and Literacy, Math, Makabansa, at Good Manners and Right Conduct. Kabilang sa Makabansa ang kamalayang kultural (cultural awareness), pagkamakabansa (nationalism), at pagkamakabayan (patriotism). Ang peace education ay ipapakilala na may mga paksa gaya ng pag-ayos ng gulo (conflict resolution), seguridad ng tao (human security), katatagan ng komunidad (community resilience), at pagbawas ng panganib ng sakuna (disaster risk reduction).

Ayon pa sa DepEd, magkakaroon ng pagdiriin sa 21st-century skills gaya ng digital literacy, critical thinking, non-verbal communication, at informed decision-making. Ang mother tongue o katutubong wika ay gagamitin pa rin bilang isang medium of instruction ngunit hindi na ituturo bilang isang subject dahil nagging sanhi daw ito ng kalituhan sa mga guro at ang Pilipino ay mananatiling language subject.

Dahilan ng pagbabago ng curriculum ay nakita daw sa nakaraang mga taon ang nakakabahalang mahinang performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa national at international assessments. Sa iang pag-aaral n World Bank ay ipinakita na mahigit 90% ng mga mag-aaral ay nahihirapang intindihin ang naangkop sa edad na teksto. Nakita rin ng DepEd na ang mga guro at mga estudyante ay nahihirapan sa napakaraming mga subject nap ag-aaralan, kaya kinakailangan na paluwagin ang curriculum.

Sobrang bigat ng curriculum sa napakaraming aralin o subject na kinakailangang magturo ang mga guro ng labis na bilang ng learning competencies na may napakalimitadong oras sa pagtuturo. Kapwa ang mga guro at mag-aaral ay nabibigatan sa mga ralain at iba pang mga Gawain sa paaralan at mga aktibidad, na ang resulta ay nakakapinsala sa ating mga mag-aaral.

Nakokompromiso ang kagalingan ng mga mag-aaral sa mga pangunahiong kakayahan gaya ng pagbabasa at paglutas ng simpleng problema sa matematika. Napaluwag ang kasalukuyang curriculum ng 70 porsiyento. Ang curriculum para sa senior high school ay nirerepaso pa na layong siguruhin na madaling makakuha ng trabaho ang mga magtatapos.

Katotohan na napag-iiwanan na ang ating edukasyon ng mga ibang bansa na minsan sa isang panahon ay naipagmalaki natin ang kagalingan nito. Nasa tamang direksiyon ang pagbabago sa curriculum at sa laki ng badyet ng DepEd na kung tutuusin ay siyang may pinakamalaking hiwa sa pambansang badyet ay inaasahang magamit ito sa ultimong pagpapahusay ng uri at antas ng edukasiyon ng ating bansa. Dahil naniniwala pa rin kami na “ang kabataan ay siyang pag-asa ng bansa”, ito ay mapapatunayan lamang sa wasto, nakahanda at matatag na edukasyon.

BUWAN NG MULTO

Amianan Balita Ngayon